DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 6.5.2019 v 12:00 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese […]

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 6.5.2019 v 12:00 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín.

 

Pořad valné hromady:

 • Prezence přítomných a zahájení valné hromady.
 • Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 • Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti
  za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
 • Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
 • Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2018
  do 31.12.2018, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a
  informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
 • Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018
  do 31.12.2018 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
 • Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období
  od 1.1.2018 do 31.12.2018.
 • Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2018.
 • Závěr.

Návrhy usnesení:

 • Předseda představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě a předá akcionářům hlasovací lístky.
 • Předseda představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.
 • Na návrh předsedy představenstva valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ing. Gabriela Füloppa zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti
za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období
od 1.1.2018 do 31.12.2018, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích).

 • Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši 378.615,48 Kč následovně – zisk ve výši 378.615,48 Kč bude použit na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích).

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Výroční zpráva Společnosti za rok 2018 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • Ukončení konání valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 29.4.2019 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).

V Praze, dne 1.4.2019

_________________________________

Ladislav Semetkovský

člen představenstva společnosti Primoco UAV SE

REQUEST INFORMATION

Would you like information on how to use a drone to improve your business? Please complete the form below and we will be in touch soon.